V6701 – Hỗn hợp dùng cho gà thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất bán