G3S- GreenBioFeed Thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt từ 15-40kg