V98 – Hỗn hợp đặc biệt cho lợn siêu thịt  (từ 40 kg – xuất bán)