V86S-Hỗn hợp vỗ béo dành cho ngan, vịt thịt (từ 22 ngày-xuất bán)