V63 – Hỗn hợp dùng cho gà đẻ hậu bị từ 4 đến 8 tuần