V69 – Hỗn hợp dùng cho gà thịt từ 6 tuần đến xuất bán