GT20S – Hỗn hợp mảnh cao cấp cho gà trắng công nghiệp từ 1 đến 14 ngày

GT20SM – Hỗn hợp mảnh cao cấp cho gà trắng công nghiệp từ 1 đến 14 ngày:

Gà con phân khô, chân mập, đồng đều cao, tỷ lệ hao hụt thấp.

Sản phẩm phù hợp cho chăn nuôi gà thịt năng suất cao.

Khuyến cáo 30 bao/1000 gà.