VT30S – Hỗn hợp cao cấp cho ngan, vịt siêu thịt (từ 1 ngày – 21 ngày tuổi)

VT30S – Hỗn hợp cao cấp cho ngan, vịt siêu thịt (từ 1 ngày – 21 ngày tuổi):

Vịt, ngan đồng đều, lông, khung phát triển mạnh, tối ưu tiềm năng giống.