G2S- GreenBioFeed Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho lợn siêu nạc từ 10-30kg