G36- GreenBioFeed Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho Ngan, Vịt đẻ siêu trứng