V64 – Hỗn hợp dùng cho gà đẻ hậu bị từ 9 đến 18 tuần