G03- GreenBioFeed Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho lợn siêu nạc từ 30kg-xuất bán