V98S – Hỗn hợp đặc biệt cho lợn siêu nạc (từ 30 kg – xuất bán)