A512 – Thức ăn hỗn hợp cho cá nước lạnh trên 1000 Gr