V62 – Hỗn hợp dùng cho gà trắng từ 33 ngày đến xuất bán