V68 – Hỗn hợp dùng cho gà thịt từ 3 tuần đến 6 tuần tuổi