V96S – Hỗn hợp đặc biệt cho lợn siêu nạc (từ 10 – 30 kg)