S600 – Hỗn hợp đặc biệt dành cho gà úm (Từ 01 – 14 ngày tuổi)