V82 – Hỗn hợp cho ngan, vịt thịt (từ 22 ngày – xuất bán)