S1.5 – Hỗn hợp đặc biệt cho lợn siêu nạc (từ 20 – 50 ngày tuổi)