G56- GreenBioFeed Thức ăn hỗn hợp cho chim cút đẻ trứng