G16- GreenBioFeed Thức ăn hỗn hợp cho Gà đẻ siêu trứng