G02- GreenBioFeed Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 15-30kg