A511 – Thức ăn hỗn hợp cho cá nước lạnh dưới 1000 Gr