G50- GreenBioFeed Thức ăn hỗn hợp cho chim cút hậu bị