VIET NHAT JSC VINH DỰ NHẬN DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU CHĂM LO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG” TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2019