Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ I, Nhiệm kỳ 2019-2024