Hội thảo :” Các giải pháp hạ giá thành sản xuất trong chăn nuôi”